EtusivuTietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kansainvälisen Solidaarisuustyön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Hyväksytty 1.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry
Y-tunnus: 2499486-3
Osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sihteeri Valtteri Harakka, [email protected].

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, joka annetaan joko henkilötietojen luovutuksen yhteydessä tai sallimalla evästeet.

Evästeiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinoinin tehokkuden seuranta. Yhteystietolomakkeiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito henkilöön. Lahjoituksen yhteydessä annettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lahjoitusten käsittely.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

4. Lahjoittajarekisterin tietosisältö

Kansainvälisen Solidaarisuustyön lahjoittajien henkilötiedot talletetaan tietosuojasyistä maksunvälityspalvelumme Stripe palvelimille. Tekemällä lahjoituksen hyväksyt maksunvälityspalvelun tietosuojaselosteen. Tähän rekisteriin on ainoastaan pääsy järjestön lahjoitusvastaavalla.

5. Yhteydenottorekisterin tietosisältö

Yhteydenottorekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, ja yhteydenoton viesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Kansainvälisen Solidaarisuustyön verkkosivuilla lähetetyistä viesteistä ja lomakkeista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Lahjoittajarekisteri on suojattu maksunvälityspalvelun palvelimilla. Yhteydenottorekisteri on suojattu Kansainvälisen Solidaarisuustyön palvelimella ja siihen on pääsy vain hallituksen jäsenillä, sekä järjestön työntekijöillä. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).